شوینده همه کاره سبز

ویژگی های محصول:
  • کشور سازنده:: ایران
عنوان

ناموجود

عنوان

تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.

  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • اصالت کالاها از برترین برندها
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

توضیحات

شوینده همه کاره سبز : شوینده همه کاره سبز بایو سلامت یک تمیزکننده حرفه ای و محصولی باکیفیت و با غلظت بالا می باشد. ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﮐﻪ دارای اﺛﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی است.

شوینده همه کاره سبز :

شوینده همه کاره سبز بایو سلامت یک تمیزکننده حرفه ای و محصولی باکیفیت و با غلظت بالا می باشد. این محصول برای شستشوی طیف وسیعی از سطوح مانند کابینت، سرامیک، مبلمان اداری، پنجره، گاز و… می باشد. Ph اکثر محصولات در بایو باید خنثی باشد. یعنی نه خاصیت اسیدی دارد و نه خاصیت بازی. بنابراین باعث خوردگی و آسیب به سطوح و تجهیزات نمی شود. اگر به دنبال یک شوینده قوی هستید پیشنهاد استفاده از محصول چندمنظوره بایو را به شما عزیزان می کنیم.

شوﯾﻨﺪه ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﮐﻪ دارای اﺛﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮده و در زدودن ﻋﻤﻮم آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ، ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺳﺒﺰ، ﯾﮏ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺑﺎ pH ﺧﻨﺜﯽ می ﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد و ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح را ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎک می کند. بسته ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل به دو صورت تک ویال 2 ﺳﯽ ﺳﯽ و دو ویال 4 ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﺑﺎ آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﯾﻨﺪه ی آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮارﻫﺎ، ﮐﻒ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﮔﺎز، ﻓﺮ، ﻫﻮد، ﺷﯿﺸﻪ و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برخوردار بودن از قیمت مناسب و کیفیت بالا از ویژگی های این محصول است.

برای مشاهده و خرید شوینده ماشین اسپرسو کلیک کنید

سایر توضیحات :

شوینده همه کاره سبز بایو سلامت

از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺘﻮان روی اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﮐﺖ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ،دﯾﻮارﻫﺎ، ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری، ﮔﺎز و ﻓﺮ، ﺷﯿﺸﻪ، ﻓﻠﺰ، ﭼﻮب و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده، آﺑﮑﺸﯽ آن ﺿﺮوري ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺎوﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ آن در ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ، در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﺑﺎ آب ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم اﺳﭙﺮی ﺷﺪن روی ﺳﻄﻮح، ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮐﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺷﻮﯾﻨﺪه، ﻫﻤﺎن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح و ﺣﺘﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ از وﺟﻮدﺷﺎن کاملا ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.اﯾﻦ ذرات رﯾﺰ در دو ﻧﻮع ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻀﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻀﺮر روی ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بی ﺑﻮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺴﺎس، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، زﻧﺎن ﺑﺎردار و…..ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

با خرید این محصول که بسیار با کیفیت و ویژه است می توانید کیفیت در کارایی را تجربه کنید.

ویژگی ها شوینده سبز همه کاره بایوسلامت :

_ بدون بو و ضدآلرژی می‌باشد؛

_ از ایجاد خوردگی در سطوح به دلیل PH خنثی جلوگیری می‌کند؛

_ دوستدار محیط زیست و برگشت‌پذیر به طبیعت است؛

_ مناسب برای سالخوردگان، کودکان، خانم‌های باردار و گروه های حساس می‌باشد که مشکلات تنفسی دارند؛

_ عدم نیاز به آبکشی = کاهش مقدار آب مصرفی + باقی نماندن جای لک بر روی سطوح؛

_ سازگار با پوست بدن؛

_ کاهش تولید زباله.

_ مناسب برای تمامی سطوح، شامل: لوازم آشپزخانه، سنگ های طبیعی و مصنوعی، سطوخ جوبی، شیشه، آینه و سطوخ فلزی و غیره است؛

مشخصات محصول :

شوینده همه کاره سبز بایو سلامت

شوینده همه کاره سبز

نوع ماده :

مایع

شوینده :

تمام سطوح

برند :

بایو سلامت

بهترین زمان مصرف :

3 سال قبل از رقیق سازی

ساخت :

ایران

سایر مشخصات :

_ کیفیت بالا

_ قیمت مناسب

_ کارکرد عالی

_ 100% ارگانیک

_ بی خطر

_ نحوه استفاده آسان

_ دارای تاییدیه های لازم بهداشتی

 

ویژگی های محصول

کشور سازنده:

ایران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شوینده همه کاره سبز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت